[  1.  อัตราส่วน  |  2.  อัตรา  |  3.  อัตราส่วนอย่างต่ำ  ]จากรูปซ้ายมือ   จะพบว่า
1.   จำนวนไก่ 3 ตัว
2.   จำนวนม้า 5 ตัว
    การเปรียบเทียบ     จำนวนไก่และจำนวนม้า โดยใช้   อัตราส่วน   จะกล่าวได้
2 แบบ คือ
แบบที่ 1
: กล่าวว่า อัตราส่วน  ของจำนวนไก่ ต่อ จำนวนม้า เป็น 3 ต่อ 5
   ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  3 : 5  (อ่านว่าสามต่อห้า)
แบบที่ 2
: กล่าวว่า  อัตราส่วน  ของจำนวนม้า ต่อ จำนวนไก่ เป็น 5 ต่อ 3
 ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  5 : 3  (อ่านว่าห้าต่อสาม)
ดังนั้น
อัตราส่วน (Ratio)    คือ

การเปรียบเทียบจำนวนของสิ่งของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป.
โดยใช้สัญลักษณ์  a : b หรือ       อ่านว่า  a  ต่อ  b   
 เรียก "a" ว่า จำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง และเรียก "b" ว่า จำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง
เช่น   กบมีปากกา 5 ด้าม กิ้มมีปากกา 4 ด้าม อัตราส่วนระหว่างจำนวนปากกาของกบ
       ต่อจำนวนปากกาของกิ้ม เป็น 5 ต่อ 4  ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 5 : 4 หรือ

ข้อสังเกต
ถ้าหน่วยในการเปรียบเทียบเป็น อัตราส่วนเหมือนกัน ไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้
  เช่น  จำนวนครู 1 คน ต่อ จำนวนนักเรียน 45 คน เขียนอัตราส่วนเป็น 1 : 45
ถ้าหน่วยในการเปรียบเทียบเป็น อัตราส่วนต่างกัน แต่อาจทำให้มีหน่วยเดียวกันก่อน
  เช่น  ก มีเงิน 3 บาท  ข มีเงิน 8 บาท 50 สตางค์ เขียนอัตราส่วนเป็น
                 3 บาท  :  8 บาท 50 สตางค์
 หรือ          3 บาท  :  8.50 บาท
 หรือ               6  :  17
ถ้าหน่วยในการเปรียบเทียบเป็น อัตราส่วนไม่เหมือนกัน ต้องเขียนหน่วยของการ
  เปรียบเทียบ กำกับไว้ด้วย
  เช่น  อัตราส่วน กาแฟ 1 ช้อน ต่อน้ำตาล 4 ก้อน เขียนเป็น 1 ช้อน  :  4 ก้อน

ลองทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับ
ลองทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับ

    นอกเหนือจากจากใช้อัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบของจำนวนสิ่งของแล้ว
ยังสามารถใช้ อัตราส่วนแทน อัตรา ได้อีกด้วย
อัตรา (Rate)    คือ

ข้อความที่แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้.

เช่น ดินสอ 3 แท่งราคา 10 บาท
อัตรา      คือ  3 แท่งราคา 10 บาท
อัตราส่วน  คือ   3 : 10
สมุดราคาโหลละ 108 บาท
อัตรา      คือ  12 เล่มราคา 108 บาท
อัตราส่วน  คือ   12 : 108

ลองทำหน่อยนะคะ
ลองทำหน่อยนะคะ

อัตราส่วนอย่างต่ำ    คือ

อัตราส่วนเปรียบเทียบของปริมาณ 2 ปริมาณใดๆในรูปของจำนวนเต็มลงตัวน้อยๆ.
      ในการเขียนอัตราส่วน ส่วนใหญ่นิยมเขียนในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำเสมอ เพราะง่ายต่อการคิดคำณวน   ถ้ามีอัตราส่วนใดยังไม่อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำให้ใช้วิธีการตัดทอนของเศษส่วนมาทำให้อัตราส่วนนั้นเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ   เช่น
      แดงมีดินสอ 5 แท่ง ดำมีดินสอ 15 แท่ง อัตราส่วนของจำนวนดินสอของแดงต่อดินสอของดำ คือ 5:15  หรือ  1:3 (ใช้ 5 หารทั้งจำนวนที่หนึ่งและจำนวนที่สอง)

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนอย่างต่ำ

1.

400:300

=

=
ดังนั้น 400:300  =  4:3


2.

600:24

=

=
ดังนั้น 600:24  =  25:1


3.

0.5:0.04

=

=

=

=
ดังนั้น 0.5:0.04  =  25:2