2. การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ

การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละสามารถคำนวณได้   2   วิธีคือ
วิธีที่ 1   :    เขียนสัดส่วนแล้วแก้สมการ
วิธีที่ 2   :    เขียนสมการแล้วแก้สมการ
                (ข้อตกลง   ให้นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมาย ดังนี้
                 " ของ " ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น   x  <คูณ>
                 " เป็น , อยู่ , คือ , เท่ากับ "  
ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น  = )

ตัวอย่างที่ 1
8%  ของ 75  เท่ากับเท่าไร
วิธีที่ 1
วิธีทำ
ให้  a   แทน  8%  ของ 75
เขียนสัดส่วน
pic14
ดังนั้น
 8%  ของ 75   คือ  6
วิธีที่ 2
วิธีทำ
ให้  8%  ของ 75  เท่ากับ   a
เขียนสมการ
ดังนั้น
 8%  ของ 75   เท่ากับ  6

ตัวอย่างที่ 2
6 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์  ของ 40
วิธีที่ 1
วิธีทำ
ให้  6  เป็น X%  ของ 40
เขียนสัดส่วน
pic17
ดังนั้น
 6 เป็น  15%  ของ 40
วิธีที่ 2
วิธีทำ
ให้  6  เป็น X%  ของ 40
เขียนสมการ
ดังนั้น
  6 เป็น  15%  ของ 40

ตัวอย่างที่ 3
140 เป็น 35% ของจำนวนใด
วิธีที่ 1
วิธีทำ
ให้  140 เป็น 35%  ของ Y
เขียนสัดส่วน
ดังนั้น
 140 เป็น  35%  ของ 400
วิธีที่ 2
วิธีทำ
ให้  140 เป็น 35%  ของ Y
เขียนสมการ
ดังนั้น
 140 เป็น  35%  ของ 400
นักเรียนลองพิจารณาดูนะค่ะว่าเราถนัดวิธีใด