โรคต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง
  โรคเบาหวาน
    โรคอัลไซเมอร์
      โรคข้อเสื่อม
        โรคเก๊าท์
          กระดูกสันหลังเสื่อม
            ภาวะกระดูกพรุน
              พาร์คินสัน
                วัยหมดระดู