การอบรม สัมมนาภายนอก

  การพัฒนา EQ นักเรียนสำหรับอาจารย์

 

27 มีนาคม 2545

วิทยากร : ดร.ทศพร ประเสริฐสุข

 

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

Emotional Quontient

E.Q. = Emotional Quontient

 

          " ความสามารถอีกลักษณะหนึ่งของบุคคลทางอารมณ์ ความรู้สึก สามารถตระหนักรู้ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์ และแรงกระตุ้นภายใน รอคอยการตอบสนอง ความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม ถูกกาละเทศะ สามารถให้กำลังใจตนเอง ในการเผชิญข้อขัดแย้งได้อย่างไม่คับข้องใจ รู้จักขจัดความเครียดที่จะขจัดความริเริ่มสร้างสรรค์อันมีค่าของเรา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการเรียน อาชีพ และชีวิต "

คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ

1. เก่งงาน Task ability

- มีความรู้ + ชำนาญในงานที่ทำ

- มีความรับผิดชอบสูง

- รวดเร็ว ถูกต้อง

- มองการณ์ไกล

2. เก่งคน Social ability

- เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น

- ปรับตนเอง เพื่อปรับคนอื่น

3. เก่งคิด Conceptual ability

- รู้จักวางแผน

- รู้จักแก้ปัญหา

- รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ความสำเร็จในการเรียน
ความสำเร็จในการแก้ปัญหา
ความสำเร็จในการทำงาน
ความสำเร็จในการปรับตัว
ความสำเร็จในการเลือกตั้ง
ความสำเร็จในการปกครองตน
ความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่
IQ
IQ
IQ+EQ
EQ
EQ
EQ
EQ

          อารมณ์ คือ สภาวะทางจิตใจที่เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า Stimulus ทั้งจากสิ่งเร้าภายใน เช่น ความหิว ความคิด ความเจ็บปวด และสิ่งเร้าภายนอก เช่น คนรอบข้าง เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น

          - อารมณ์ดี : รื่นเริง เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี มีสัมพันธภาพ ช่วยเหลือ
          - อารมณ์ไม่ดี : หงุดหงิด รำคาญ เครียด โมโหง่าย บึ้งตึง เกรี้ยวกราด เบื่อหน่าย

องค์ประกอบของ EQ

ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. Knowing One's Emotion (Self - Awareness)

2. Managing Emotion (Self - Regulation)

3. Motivating One self

4. Recognizing Emotion In Others (Empathy)

5. Handling Relationships

 

1. Knowing One's Emotion (Self - Awareness)
การตระหนัก รู้ตัวเอง เข้าใจตนเอง มีสติ

          เป็นความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรู้ตนเอง รับรู้ และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของตนเองได้ตามความเป็นจริง มีสติรู้ตน รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ และรู้ถึงผลที่จะเกิดตามมา โดยจะต้องเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักคุณค่า จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง รู้จักความสามารถและคุณค่าแห่งตน เป็นคนซื่อตรง และเชื่อถือได้ รักษาคำพูด

2. Managing Emotion (Self - Regulation)
การบริหารจัดการ การควบคุม กับอารมณ์ของตนเอง

          เป็นความสามารถในการกำหนดตัวเอง Self - Regulation การควบคุมอารมณ์ของตนเอง Self Control การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ สามารถจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดีได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นที่น่าไว้วางใจอยู่ใกล้อบอุ่น Trustworthiness มีคุณธรรม Conscientiousness มีความสามารถในการปรับตัว Adatability มีสุขภาพจิตดี ยืดหยุ่น Flexibility ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นความสามารถในการจัดการความรู้สึกภายในได้อย่างเหมาะสม

3. Motivating One self
ความสามารถในการจูงใจตนเอง

          ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ให้กำลังใจตนเอง ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงตนและปรับปรุงงาน คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี เป็นอารมณ์ที่เอื้อต่อการมุ่งสู่เป้าหมาย ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรค

4. Recognizing Emotion In Others (Empathy)
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

          สังเกตความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ รู้ใจ และให้อภัย เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา แสดงออกทางอารมณ์กับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม มีจิตใจใฝ่บริการ ตระหนักรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่าง ปราศจากอคติ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

5. Handling Relationships
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น

          พัฒนาการเก่งคน มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ มีการแบ่งปัน มีใจใฝ่บริการ เทคนิคการสนทนา ช่วยเหลือ ร่วมมือ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีความกล้าแสดงออก ฝึกความมีสัมพันธภาพที่ดี

 

ตัวบ่งชี้ผู้มี EQ สูง

1. มองโลกในแง่ดี

2. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร

3. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

4. ให้ความสำคัญกับความรู้สึก และอารมณ์ของผู้อื่น

5. ไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์และความรู้สึกเชิงลบ

6. แสดงความรู้สึกของตนได้ตรงไปตรงมา

7. สร้างแรงจูงใจที่ดีให้เกิดแก่ตนเอง มีแรงบันดาลใจ

8. สามารถปรับอารมณ์ให้ปรกติคืนมาได้อย่างรวดเร็ว

9. กำหนดรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ตลอดเวลา มีสติ

10. มีความไวต่อการรับรู้ความรู้สึก อ่านภาษาท่าทางของบุคคลได้ดี

11. เป็นผู้ที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างมีอิสระ

12. มีเหตุผลเชิงจริยธรรม

13. สามารถขจัดความกลัว ความวิตกกังวลได้อย่างมีกลวิธี

14. สามารถผสมผสานอารมณ์ ความรู้สึก เหตุผลได้ตามความเป็นจริง

15. สามารถแยกแยะความรู้สึกดี ร้าย ได้ดี

16. รู้สึกนึกคิดอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง

17. มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง

อ่านหน้าถัดไป