::::::::..
..::::::::

 

ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียน

 

ปีการศึกษา 2548

เรื่องที่
ชื่องานวิจัย
อาจารย์
1.
ผลการให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน ปวช.2/6 และ 2/9 ที่เรียนวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน    อ.มะลิวัลย์ พร้อมจิตร
   
2.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบริษัทนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้น จำกัด

   อ.ศิริสุดา ไกรวิจิตร

*วิจัยธุรกิจ*

   
3.
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนปฏิบัติ วิชานวดแผนไทย ก่อนและหลังเข้าสู่บทเรียน โดยการฝึกนั่งสมาธิของ นักเรียน ปวช.3

   อ.นิภาพร เหล่าชา

   
4.
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ป่วยได้ตัดสินเลือกสถานพยาบาล เพื่อรักษาการเจ็บป่วยของตนเอง

   อ.สุภาพร ศรีหริ่ง

*วิจัยธุรกิจ*

   
5.

การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปวส.1/14

 

   อ.กมลวัน ชาวนา

   
6.
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน ด้วยการใช้คู่มือเสริมทักษะในการทำงาน

   อ.นรี ธารีจริต

*วิจัยธุรกิจ*

   
7.
การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา(E-Learning) ในวิชาหลักการตลาด ของนักเรียนคู่ขนาน    อ.นีรนาท จุลเนียม
    
8.
ความสำคัญของการใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการตัดสินใจด้านกิจกรรมการตลาดของสถานประกอบการ

   อ.สุทธิ์ฤทัย ทองอยู่สุข

*วิจัยธุรกิจ*

   
9.
เปรียบเทียบการเสริมแรงทางลบและทางบวก ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันเป็นลักษณะไม่พึงประสงค์ ในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ของนักเรียน ปวช.2/3และ ปวช2/6 สาขาธุรกิจพยาบาล และสาขาบัญชี    อ.ฑีฆากาญจน์ รัตนาสีมรกต