ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา

และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด