::::::::..
..::::::::
 
     ภาพกิจกรรมปี 53
     ภาพกิจกรรมปี 52
     ภาพกิจกรรมปี 51
     ภาพกิจกรรมปี 50
     ภาพกิจกรรมปี 49
     ภาพกิจกรรมปี 48
     ภาพกิจกรรมปี 47
     ภาพกิจกรรมปี 46
 ภาพกิจกรรมปี 45
 

 ค้นหาคำภายในหน้านี้

  รวมภาพกิจกรรมปี 2545


อบรมอินเตอร์เน็ตแก่น.ศ.ใหม่
19-21 มี.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2546 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดอบรมอินเตอร์เน็ตให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยในปีการศึกษา 2546 เพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้รู้จักกับเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย

   


โครงการ "ก้าวไปดังใจฝัน"
03 มี.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 ฝ่ายแนะแนวพณิชยการสุโขทัย ได้จัดโครงการ "ก้าวไปดังใจฝัน" ขึ้น เพื่อแนะแนวทางในการทำงาน หรือศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับปวส.2 โดยมีท่านอาจารย์สกนธ์ อินทกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

   


ตลาดนัดแรงงาน
03 มี.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 ฝ่ายแนะแนวพณิชยการสุโขทัย ได้จัดตลาดนัดแรงงาน โดยได้เชิญผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆ หลายบริษัท รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน มาเปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างที่โรงเรียนพณิชการสุโขทัยหลายตำแหน่ง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา2545นี้เป็นจำนวนมาก

   


ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย
01 มี.ค.46
นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546 ชมรมเบิ่งอีสานได้จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ "อุทยานปราสาทหินพิมาย และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย" ณ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของชาวอีสาน และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

   


งานสัปดาห์ห้องสมุด
26-28 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องสมุดโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดงาน "สัปดาห์ห้องสมุด" ขึ้นโดยมีวิทยากรมาบรรยาย 2 ท่านคือ อ.พรทิพย์ ครามจันทึก และ นักเขียนอารมณ์ดี "กุดจี่" คุณ พรชัย แสนยะมูล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดคำขวัญในหัวข้อ "ห้องสมุดคือแหล่งความรู้" , การประกวดวาดภาพระบายสี เป็นต้น

   


รับสมัครสมาชิกชมรม
27 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ฝ่ายกิจการนักศึกษาพณิชยการสุโขทัย ได้จัดวันรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าร่วมสมาชิกชมรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่กว่า 20 ชมรม อาทิ ชมรมสำนึกดี ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมบาติก ชมรมCyberspace เป็นต้น และยังมีการเปิดชมรมใหม่ขึ้นมา อาทิเช่น ชมรมดนตรีสากล ชมรมเทควันโด เป็นต้น

   


สัมมนาหมวดธุรกิจพยาบาล
27 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "5 สถานีคลายเครียด"

   


ร่วมพิธีต่อต้านยาเสพติด
26 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 สำนักงานเขตดุสิต ได้จัด"พิธีประกาศสงครามขั้นแตกหัก เพื่อเอาชนะยาเสพติด" ขึ้น ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ โดยตัวแทนโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยที่ไปร่วมพิธีดื่มน้ำถวายสัตยาบัน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้ได้แก่ อ.อรทัย โพธิเสถียร หัวหน้าฝ่ายแนะแนว, อ.วินัย คู่พันธวี หัวหน้าฝ่ายวินัยและความประพฤติ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนจำนวน 8 คน

   


โครงการ "ก้าวไปดังใจฝัน"
24 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 ฝ่ายแนะแนวพณิชยการสุโขทัย ได้จัดโครงการ "ก้าวไปดังใจฝัน" ขึ้น เพื่อแนะแนวทางในการทำงาน หรือศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับปวช.3 โดยมีท่านอาจารย์ฉลอม อินทกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
   


สัมมนาหมวดธุรกิจพยาบาล
24 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "เหงาพองาม"
   


"คนไอทียุคใหม่"
24 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 หมวดคอมพิวเตอร์โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดกิจกรรมจันทร์หรรษาในหัวข้อ "คนไอทียุคใหม่" โดยได้เชิญ คุณสันติ เจ้าของเว็บไซต์ BKKDESIGN.COM มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนักออกแบบเว็บไซต์อิสระ
   


SCC ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน
22-23 ก.พ.46
ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2546 อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้เดินทางไปทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม
   


รับใบประกาศแข่งทักษะคอมฯ
22 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 นักเรียนโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยที่ลงแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปวช.และปวส. ได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   


อบรมคอม Internet แก่ผู้ปกครอง
22 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Internet สำหรับผู้ปกครองนักเรียน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน
   


ชมรมรักษาดินแดน
17-21 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. / 2-5 ก.พ. และ 17-21ก.พ.46 ชมรมรักษาดินแดนพณิชยการสุโขทัย ได้เดินทางไปเข้าค่ายฝึกรักษาดินแดน ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี อาจารย์อัครเวสน์ หาญพงษ์สิงห์ เป็นอาจารย์ผู้ให้ความดูแลนักเรียนระหว่างการฝึก
   


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
10 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลพณิชยการสุโขทัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อ คือ "ขยับกาย...สไตล์แอโรบิค" และ "สมาคมคนปลอดกลิ่น"
   


งาน 20 ปี SCC
7 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

          ในโอกาสครบรอบ 20 ปี โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดงาน "20 ปี SCC" ขึ้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี ดร. บุญเลิศ ไพรินทร์ รองประธานกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
          ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียน-นักศึกษา, การออกร้านของชมรมและหมวดต่างๆ, การประกวดร้องเพลง เต้นรำ, ในช่วงกลางคืนมีงานเลี้ยงสังสรรค์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, การแสดงบนเวทีของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, การประกวดมิส SCC, การแสดงดนตรี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น
ภาพชุดที่1 | ภาพชุดที่2 | ภาพชุดที่3 | ภาพชุดที่4 | ภาพชุดที่5

   


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3 ก.พ.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลพณิชยการสุโขทัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้คือ
1. "อยากสวย อยากหุ่นดี เรามีคำตอบ"
2. "เพศศึกษา คือปัญหาหรือโอกาส"
3. "น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"

   


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
27 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลพณิชยการสุโขทัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้คือ
1. "ขอบอก...แค่หลอกตาเธอ" เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
2. "เรื่องของนม" เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทรวงอก
3. "ร่วมคิด ช่วยไข ปัญหาเสพติด" เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

   


ประชุมผู้ปกครอง
25 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2546 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายของคณะผู้บริหารและอาจารย์หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จากนั้นในช่วงกลางวันเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง
   


สมุนไพรเพื่อความงาม
20 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลพณิชยการสุโขทัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สมุนไพรเพื่อความงาม" โดยมี คุณวรวรรณ นนทสูตร เป็นวิทยากรบรรยาย
   


แนวทางการประกอบอาชีพ
ธุรกิจพยาบาล
20 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 หมวดธุรกิจพยาบาลพณิชยการสุโขทัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจพยาบาล" โดยได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยที่ประสบความสำเร็จในการทำงานในสาขาธุรกิจพยาบาล มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนสาขาธุรกิจพยาบาล
   


SMEs สู่ความฝันครั้งที่2
20 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 หมวดธุรกิจพณิชยการสุโขทัย จัดกิจกรรมจันทร์หรรษาในหัวข้อ "SMEs สู่ความฝันครั้งที่2" โดยพบกับวิทยากรเจ้าของร้านขนมชื่อดัง "อากิโกะ" คุณบุญชัย พัวพัฒนขจร
   


ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
18 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2546 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติพณิชยการสุโขทัย ได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี โดยสถานที่ที่ไปทำกิจกรรมได้แก่ เขาเขียว, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล เป็นต้น กิจกรรมชมรมในครั้งนี้มีนักเรียนร่วมเดินทางไปทั้งหมด 40 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมเดินทางจำนวน 3 ท่านได้แก่ อ.วราห์ อภัยสุวรรณ อ.ศิรินุช สว่างกุล และ อ.นันทนา รอดสำราญ
   


ชมรมแอโรบิก
17 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน และชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง ชมรมแอโรบิก พณิชยการสุโขทัยจึงได้จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพในช่วงเย็น โดยได้ฝึกซ้อมและ นำเต้นแอโรบิกให้แก่นักเรียนและชาวชุมชนในละแวกใกล้โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. เป็นต้นมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ มาร่วมออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
   


บรรจุสิ่งของช่วยเหลือ
13 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 นักเรียนโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดภาคใต้ โดยช่วยกันบรรจุข้าวสาร และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ที่หอสุนันทา กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง
   


สวยด้วยมือเรา
13 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 หมวดธุรกิจพยาบาล พณิชยการสุโขทัยได้จัดกิจกรรมจันทร์หรรษาในหัวข้อ "สวยด้วยมือเรา" มีการสาธิตการแต่งหน้าโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Avon
   


แข่งทักษะภาษาอังกฤษ
13 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 หมวดภาษาต่างประเทศโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทั้งระดับปวช.และปวส. โดยมีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นคณะกรรมการตัดสิน
   


งานวันเด็กแห่งชาติ
11 ม.ค.46
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2546 ชมรมต่างๆของโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยร่วมมือกับชาวชุมชนซอยโซดา และชุมชนซอยสวนอ้อย จัดเกมส์การละเล่น การแจกของขวัญ และเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ

   


กิจกรรมปีใหม่
25 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดงานปีใหม่ 2546 โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร มีเกมส์การละเล่น จับหางบัตรแจกรางวัล การประกวดแต่งชุดแฟนซี กีฬาครู-นักเรียน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ภาพช่วงเช้า   |   ภาพช่วงบ่าย

   


สุโขทัยเกมส์
21 ธ.ค.45
ม. มหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยจัดการแข่งขันกีฬา "สุโขทัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2545 โดยจัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   


ชมรมงานฝีมือจัดแจกันดอกไม้
19 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545 ชมรมงานฝีมือโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดแจกันดอกไม้สด มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 35 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้ชิ้นงานจำนวนทั้งหมด 5 ชิ้น และได้จัดอันดับชิ้นงานที่คุณภาพเป็นอันดับที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ
   


อบรม powerpoint อ.แนะแนว
จากโรงเรียนต่างๆในเขตกทม.
16 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การผลิตสื่อ presention ด้วยโปรแกรม MS Power Point" ให้กับอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆภายในเขตกรุงเทพฯ เช่น โรงเรียนพิบูลประชาสงเคราะห์, โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา, โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม, โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็นต้น โดยมีอาจารย์สกนธ์ อินทกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม
   


ค่ายทักษะชมรมหมู่เฮาชาวบาติก
14-15 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2545 ชมรมหมู่เฮาชาวบาติกโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดเข้าค่ายฝึกทักษะการทำผ้าบาติก การลงสี เพ้นท์สีทองลงในผ้า โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจ SMEs คือคุณสาลี่ (น้าแขก) เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 56 คน ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพจำนวน 14 ชิ้น โดยมี อาจารย์นรมน, อาจารย์อัชลีย์ และอาจารย์ปนัดดา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
   


อบรม internet แก่บุคคลภายนอก
14 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง "การใช้ internet" แก่บุคคลภายนอก โดยมีนายฉลอม อินทกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
   


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการ
10 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการในหัวข้อ "การบริการที่ประทับใจ" โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 23 คน
   


พิธีสดุดีวันพ่อ
4 ธ.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ฉลอม อินทกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี
   


ชมรมเบิ่งอีสาน
28 พ.ย.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ชมรมเบิ่งอีสานได้จัดกิจกรรมแสดงละครพื้นบ้านเรื่อง "ขูลูนางอั้ว" ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย และภาษาของชาวอีสาน
   


SCC รวมพลังปลูกฝังความดี
28 พ.ย.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในโครงการ "SCC รวมพลังปลูกฝังความดี" ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชนะเลิศจาก เกมส์ใหม่วัดใจคนดีในระดับปวช.และปวส., ผู้ชนะจากการเขียน Diary D-Dในระดับปวช.และปวส. และ อาจารย์ประจำชั้นที่ดูแลนักเรียนในเรื่องการเขียน Diary D-D ดีเด่น จำนวน 4 ท่าน
   


SMEs ธุรกิจสร้างฝัน
25 พ.ย.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 หมวดธุรกิจพณิชยการสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมจันทร์หรรษาในหัวข้อ   " SMEs ธุรกิจสร้างฝัน" โดยมีคุณอรินท์ ตรีช่อวิทยา เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ " เฉาก๊วยธัญพืช " เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมตันศิริ มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน
   


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
25 พ.ย.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะอาจารย์ และตัวแทนจาก สช. เข้าร่วมประชุม
   


ประชุมวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
23 พ.ย.45

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2545 ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้ไปประชุมวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา "เปิดโลกทางปัญญา ค้นหาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
 


จันทร์หรรษา
18 พ.ย.45
พณิชการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 หมวดบัญชีพณิชยการสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมจันทร์หรรษาในหัวข้อ   " นักบัญชียุค 2002 " โดยมีคุณ นวลฉวี สมุทรสิน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมตันศิริ มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน


บริจาคโลหิต
18 พ.ย.45
พณิชยการสุโขทัย

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มาขอรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 โดยมีนักเรียนของพณิชยการสุโขทัย นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก


สัมมนานอกสถานที่
8 พ.ย. - 9 พ.ย.45
วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหมวด และหัวหน้างานโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้เดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2545 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
31 ต.ค.-1พ.ย. 45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 31ตุลาคม และ 1พฤศจิกายน 2545 อาจารย์โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยทุกท่านได้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมตันศิริ ชั้น5 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์, อาจารย์ กาญจนา สุจิต, อาจารย์มณฑนา วัฒนถนอม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข


E-TECH เยี่ยมชมห้องสมุด
28 ต.ค.45
พณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2545 อาจารย์โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(E-TECH) ได้เข้ามาขอเยี่ยมชม ห้องสมุดโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย เนื่องในโอกาสที่ห้องสมุดของโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของส่วนกลาง เพื่อเข้าชิงชนะเลิศกับส่วนภูมิภาค ในการประกวดห้องสมุดดีเด่นในระดับประเทศต่อไป


บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม
2 ต.ค.45
สถานีโทรทัศน์ช่อง7

จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมทั่วประเทศผ่านมา โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้นำสิ่งของไปร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7


กิจกรรมอบรมจริยธรรม
28-29 ก.ย.45
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

กิจกรรมอบรมจริยธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2545 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนชมรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์, นักเรียนชมรมสำนักดี และ นักเรียนคนอื่นๆที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ


ซ้อมป้องกันอัคคีภัย
20 ก.ย.45
พณิชยการสุโขทัย

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 ที่ผ่านมา โดยสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ห้องเรียนชั้น5 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมการอพยพผู้คนออกจากอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
 


มหกรรมเยาวชนแห่งชาติ
7-8 ก.ย.45
สนามกีฬาแห่งชาติ

กิจกรรม "มหกรรมเยาวชนแห่งชาติ" นักเรียน โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2545 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น และ นักเรียนชมรมอาหารเพื่อสุขภาพทำคุกกี้ไปแจกฟรี พร้อมมีการแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ


อัดรายการสาระแนโชว์
20 ส.ค.45
ห้องบันทึกเทปกันตนา

ทีมงานสาระแนโชว์ได้เชิญนักเรียนโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ไปร่วมชมและบันทึกเทปรายการสาระแนโชว์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ที่ห้องบันทึกเทป กันตนา


เยี่ยมบ้านบางแค
7 ส.ค.45
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านบางแค

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี สช. ร่วมกับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ นำสิ่งของไปบริจาค ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 และในโอกาสนี้ได้นำมาลัยดอกมะลิไปไหว้ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วย


ตรวจสุขภาพ
31 ก.ค.45
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่มาเจาะเลือด เก็บตัวอย่างปัสสาวะ และบริการตรวจวัดสายตาฟรี


วันเข้าพรรษา
23 ก.ค.45
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ได้ทำพิธีหล่อเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา นำไปถวายยังวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม(วัดแค) โดยในช่วงเข้ามีการทำบุญตักบาตรภายในบริเวณโรงเรียนด้วย


วันไหว้ครู
18 ก.ค.45
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน มีการประกวดพานพุ่ม การมอบเข็ม การมอบรางวัลให้แก่นักเรียน และครูดีเด่น


บริจาคโลหิต
15 ก.ค.45
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2545 หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ได้เดินทางมาขอรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ซึ่งมีนักเรียน ให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก


ปฐมนิเทศนอกสถานที่
14 มิ.ย.45
ซาฟารี เวิลด์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ โดยได้นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมกันที่ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิลด์ ถือเป็นการต้อนรับน้องใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และครู ในงานมีการเข้าฐานเล่นเกมส์ ชมการแสดงของสัตว์น้ำ ฯลฯ


งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12 มิ.ย.45
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2545 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 โดยเป็นงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปวส. สาขาธุรกิจพยาบาลในช่วงเช้า และสาขาอื่นๆซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ บัญชี และ ภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ ในช่วงบ่าย