โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2559 เรื่อง จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ

เมื่อวันที่ 11 พฤาภาคม 2559 ฝ่ายบุคลากร จัดโครงการอบรมพัฒนายุคลากร ปีการศึกษา 2559 หัวข้อ "การจัดทำแผนการจักการเรียนรู้แบบสมรรถนะ" วิทยากร อาจารย์พนมพร แฉล้มเขตต์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนแผนการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานได้อย่างถูกต้อง

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ