ค่ายคุณธรรม Learning Camp นำความรู้สู่ห้องเรียน ระดับ ปวช.2

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และหมวดวิชาต่างๆ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม Learning Camp นำความรู้สู้ห้องเรียน ระดับ ปวช.2 ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ถ้ำธารลอด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีกิจกรรมต่างๆ นำความรู้ สู่ห้องเรียน บริการวิชาการแก่ชุมชนแต่ละสาขา อาทิ
- สอนบัญชีร้านค้าและการฝึกออม ฝึกอาชีพ
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
- สนุกกับภาษาอังกฤษให้กับชุมชน และโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านสามหลัง โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ค่ายสุรสีห์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ศึกษาตามโครงการพระราชดำริ เช่น การจัดทำฝาย พลังงานทดแทน การปลูกผักพืชสมุนไพร การเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำแก๊สชีวภาพ
รวมถึง Trip ท่องเที่ยว สุสานพันะมิตร และสะพานข้ามแม่น้ำแคว

Click a picture to see a larger view.