พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559

โดยมีคุณปวีณา หงสกุลเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ณ หอประชุมคุรุสภา

Click a picture to see a larger view.