ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน และทำการแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

Click a picture to see a larger view.