ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคปกติ

Click a picture to see a larger view.